Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

tussen Autorijschool VZVR en hun kandidaten.

1  De rijlessen duren 60 minuten en beginnen op een vooraf geplande plaats en tijd.

2  De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat les word gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de wet Rijonderricht Motorrijtuigen en dat de kandidaat zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.

3  De kandidaat is verplicht het te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen. Indien de kandidaat nalaat dit te vermelden kan de rijschool niet aansprakelijk gesteld worden.

4  Indien een examen geen doorgang vindt omdat de kandidaat niet of te laat op het examen verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de kandidaat geen vereiste geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de kandidaat.

5  Indien de kandidaat in verzuim is lesgeld of een verschuldigde termijnbedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd de opleiding te onderbreken totdat er wel binnen een redelijk termijn is betaald of overeengekomen afspraken hierover gemaakt zijn. Deze moeten dan per mail bevestigd zijn door zowel de kandidaat als de leerling. Anders kan de rijschool tot opzegging van de overeenkomst overgaan. De betalingen zullen in dat geval nog steeds voldaan moeten worden. De verrekening gebeurd op dezelfde wijze als in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. Dit geld niet wanneer er aangaande de betaling andere afspraken gemaakt zijn. Deze moeten dan schriftelijk of per mail duidelijk omschreven en bevestigd zijn door de rijschool en kandidaat.

6  Bij afname van een pakket dient een theoriecertificaat binnen de helft van de lessen in dat pakket behaald te zijn. Houd ook rekening met punt 15 in deze algemene voorwaarden. Om ècht te kunnen leren autorijden, volgens de verkeersregels, is voldoende lessen rijden met de kennis van de theorie noodzakelijk.

7  De rijschool vrijwaart de kandidaat voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan of over-rijding tijdens de rijles alsmede tijdens een examen of toets, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de kandidaat van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

8  Een afbericht dient minimaal 48 uur van tevoren zijn doorgegeven. Daarna worden de lessen als losse lessen in rekening gebracht of afgeschreven van de lessen in een afgesloten pakket. Tenzij van tevoren een andere regeling aangegaan is die vermeld moet staan op de leskaart.

9  Met kandidaten die aantoonbare chronische ziekten hebben kunnen afspraken gemaakt worden om van bovenstaande bepaling af te kunnen wijken.

10 Een kandidaat kan, wanneer dit binnen 2 maanden na aanvang rij-opleiding schriftelijk of per per mail word aangegeven, het aangegane pakket, beëindigen en restitutie krijgen van teveel betaalde gelde. Hiervoor geld het volgende: Er word eerst rekening gehouden met de gereden lessen. Deze worden berekend en verrekend met de, op dàt moment, geldende losse lessen prijs. Indien van toepassing vermeerderd met de kosten van een TTT en/of Examen. Wanneer dit het bedrag overschrijd van de gedane betaling(gen) dan volgt een navordering. Wanneer dat gelijk is met de gedane betaling(gen) dan komt er geen navordering. Wanneer er meer is betaald dan word het te veel betaalde terug betaald. Na deze 2 maanden is beëindigen, onder dezelfde voorwaarden, alleen in overleg mogelijk.  Ten alle tijden word er  €35,00 administratieve kosten in rekening gebracht.

11  De betaling van een rijlespakket mag in drie gelijke termijnen worden voldaan. 1/3 vooraf, daarna iedere keer na 1/3 van de lessen die in het pakket zijn afgenomen. Het totale bedrag moet echter wel binnen 8 maanden na aanvang van de opleiding geheel zijn voldaan. Tenzij anders is afgesproken wat per mail of brief duidelijk kenbaar gemaakt moet zijn.

12 Wanneer een kandidaat een pakket heeft van b.v. 40 lessen en met b.v. 30 lessen met positief resultaat examen heeft gedaan dan word het verschil in pakketprijs terugbetaald of eerder geswitcht naar een kleiner pakket.

13 Wanneer de rij-opleiding, zonder kennisgeving vooraf, langer dan 2 maanden aaneengesloten word onderbroken vervalt de overeenkomst aangaande restitutie van les of pakket gelden.

Wanneer er sprake is, of is geweest, van ADHD, ADD, AUTISME of andere beperkingen die o.a. concentratiestoornissen met zich mee kunnen brengen moet dat vooraf aangegeven worden zodat de rijlessen hier op toegerust kunnen worden.

14 Pakketten hebben een geldigheidsduur van 1,5 jaar. Dit houd in dat er ruimschoots tijd is om het rijbewijs te halen. Wanneer tussendoor voor langere tijd de opleiding onderbroken word zonder dat dit te wijten is aan de rijschool en daardoor deze tijd overschreden word zal dit pakket niet meer geldig zijn. Restitutie van gelden is in dat geval niet mogelijk. De betalingsverplichting van de overeenkomst blijft echter wel bestaan. Uitgezonderd ernstige ziektes bij de kandidaat zelf of in de 1e familielijn of door andere medische aantoonbare gronden waardoor autorijden niet mogelijk is of wanneer er overeenstemming is met de rijschool. Dit zal dan altijd schriftelijk of per mail bevestigd moeten worden.

15 Wanneer de lessen die zijn opgenomen in een rijlespakket onvoldoende blijken te zijn om op het noodzakelijke examenniveau te komen zal de opleiding verder, d.m.v. losse lessen of een extra 5 of 10 lessenpakket worden voortgezet tot het vereiste niveau bereikt is. Dit om het examineren, door een examinator van het CBR, zo zinvol mogelijk te laten zijn en zodat daardoor de kans van slagen maximaal bereikt word. Samen met de instructeur word bepaald, of het behaalde niveau voldoende is om een goede kans te maken voor een zinvol rijexamen. Losse lessen dienen vooraf via de bank betaald te worden of na afloop van de les via de bank, b.v. via een tikkie . Een extra lespakket dient 24 uur voor de eerst volgende geplande les op de rekening van de rijschool staan. Restitutie hiervan is niet mogelijk.

16 VZVR gebruikt de volgende zaken van de klant voor het gebruik op sociaal media. Naam en foto materiaal. Dit word gebruikt voor promotie, informatieve of reclame doeleinden. Op nadrukkelijk verzoek van de kandidaat zal VZVR zich onthouden van het plaatsen van Naam en foto materiaal op sociaal media.

woman-and-man-with-checklist-driving-school-78XWWYU.jpg
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed